بیشترین مشعل خاموش شده در 30 ثانیه با دهان

هابرتیوس واورا :: Hubertus Wawra
هابرتیوس واورا :: Hubertus Wawra

بیشترین مشعل خاموش شده در 30 ثانیه با دهان 39 تا می باشد که این کار را هابرتیوس واورا ( Hubertus Wawra ) از آلمان در برنامه ثبت رکوردهای جهانی گینس در بمبئی در 21 فوریه 2011 انجام داد .