بیشترین خالکوبی (پیرمرد)

تام لپارد :: Tom Leppard
تام لپارد :: Tom Leppard

تام لپارد ( Tom Leppard ) از بریتانیا دارنده بیشترین خالکوبی بر روی بدن خود در بین شهروندان سن بالا ( سنیور سیتزین ) می باشد که 99.9 درصد بدن خود را به شکل پوست پلنگ خالکوبی کرده است.