شکستن بیشترین ساعت کوکی با پا در یک دقیقه

جی ودن :: Jay Wheddon
جی ودن :: Jay Wheddon

جی ودن ( Jay Wheddon ) از بریتانیا در 3 اکتیز 2008 در لندن توانست با شکستن 88 ساعت کوکی ( دارای زنگ هشدار ) رکورد شکستن بیشترین ساعت کوکی در یک دقیقه با پا را از آن خود کند.