بزرگ‌ترین کلکسیون ماسک

گرولد وشنموزر :: Gerold Weschenmoser
گرولد وشنموزر :: Gerold Weschenmoser

گرولد وشنموزر ( Gerold Weschenmoser ) آلمانی 5.385 ماسک گوناگون تا 31 مارچ 2010 داشت که آن ها از سال 1957 گردآوری کرده بود.