نخستین توییت

جک دورسی :: Jack Dorsey
جک دورسی :: Jack Dorsey

نخستین پیام توییت شده توسط جک دورسی ( Jack Dorsey )  بنیان‌گذار سایت توییتر در 21 مارچ 2006 یعنی 7 سال پیش در ساعت 9:50 صبح ارسال شد.

just setting up my twttr

Jack Dorsey (@jack) March 21, 2006